Algemene Voorwaarden

onze kleine lettertjes

Op de fotocursussen van FotoPracticum zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn geldig per 1 januari 2015 en ook als PDF-document onderaan deze pagina te downloaden.

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Cursus: cursus, training, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van FotoPracticum.
 2. Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging cursus

 1. Inschrijving voor de door FotoPracticum te verzorgen cursussen kan door cursist plaatsvinden door aanmelding per e-mail/elektronische post of per telefoon.
 2. FotoPracticum bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds per e-mail. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus tot stand.

Artikel 4. Prijzen

 1. Bij inschrijving via de website of telefonische aanmelding gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op de website en in de meest recente cursusbrochure die door FotoPracticum is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kent.
 2. Bij aanmelding voor een cursus op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen.
 4. De gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en vermeld in Euro’s.
 5. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

Artikel 5. Betaling

 1. Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 zendt FotoPracticum een factuur met betrekking tot de cursus aan de cursist.
 2. Betaling door de cursist dient integraal te geschieden voor aanvang van de eerste cursusdag, door middel van storting op een door FotoPracticum aangewezen IBAN-rekening.
 3. Indien de cursist niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
 4. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door FotoPracticum is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de cursist ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

Artikel 6. Verhindering van de cursist

 1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één dag voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij FotoPracticum. Voor deze vervanging zijn geen extra kosten verschuldigd.
 2. Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Een overboeking dient minimaal één week voor aanvang van de cursus te geschieden, opdat FotoPracticum de vrijgekomen plaats kan invullen.
 3. Indien de cursist zonder FotoPracticum tijdig / vooraf hiervan in kennis te stellen niet deelneemt aan een cursus, blijft het cursusgeld verschuldigd en dient de betaling hiervan als te doen gebruikelijk plaats te vinden. Eventuele daaruit voor FotoPracticum voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat.

Artikel 7. Annulering door FotoPracticum

FotoPracticum behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De cursist wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. FotoPracticum zal het door de cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt FotoPracticum de opdrachtgever een alternatief aan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. FotoPracticum is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van FotoPracticum of de annulering van de cursus, tenzij aan FotoPracticum opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien FotoPracticum op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door FotoPracticum voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FotoPracticum is de cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 10. Vervanging docent of trainer

FotoPracticum is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van FotoPracticum en overeenkomsten tussen FotoPracticum en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet anders voorschrijft.

Roosendaal, 14 December 2014

Pdf bestand Algemene Voorwaarden